Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Civiel vastgoed

Appartementsrecht

In bepaalde gevallen heeft een eigenaar van een woning niet de volledige eigendom, maar behoort deze toe aan een groter geheel. Denk daarbij aan een beneden- of bovenwoning, een woning in een flatgebouw, of een parkeerplaats in een parkeergarage of een bedrijfsverzamelgebouw. In deze gevallen gelden specifieke regels om samen gebruik te kunnen maken van het geheel. Wij kunnen u ter zake een appartementsrecht adviseren en eventueel bij een geschil bemiddelen en/of voor u procederen.

Burenrecht en erfdienstbaarheden

Mensen leven bijna altijd naast een ander. Daarbij kunnen geschillen ontstaan over bijvoorbeeld de plaats van de erfgrens of hinder. Ook komt het voor dat in een overeenkomst bepaalde voorrechten en lasten zijn opgenomen. Denk daarbij aan een recht van overpad, noodweg, het recht om op een scheidsmuur van een ander iets te bevestigen, enzovoort. Dit geldt niet alleen voor particulieren met een huur- of koopwoning, maar ook voor bedrijven.

Voor deze verhoudingen zijn regels opgenomen in de wet. Wij kunnen deze regelgeving voor u toelichten. Ook kunnen wij u helpen bij eventuele geschillen met uw buren. Wij kunnen correspondentie opstellen dan wel over dit geschil procederen.

Civiel bouwrecht/aanneming van werk/onderaanneming

Dit rechtsgebied omvat het sluiten van een overeenkomst tussen een projectontwikkelaar, professionele opdrachtgever of particulier voor het oprichten van een bouwwerk door een aannemer. Ook omvat het de contracten tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer of zzp-er.

Alle juridische en praktische zaken bij het bouwen vallen hieronder. In zulke gevallen kan het gaan om advisering over de contractsvorming en de onderhandelingen vooraf. ook kan het gaan over de uitvoering waarbij zich problemen voordoen die wellicht van te voren niet voorzien waren of waarover een conflict is ontstaan.

Wij kunnen u in elke fase adviseren over de juridische consequenties en daarvoor oplossingen aandragen. Als het tot een procedure moet komen, kunnen wij voor u een procedure starten bij verschillende geschillencommissies, de Rechtbank of de Raad van Arbitrage voor de Bouw. We hebben een ruime ervaring in bouwzaken, zodat we weten wat er in de bouw speelt en wat met de specifieke bouwtermen wordt bedoeld. We kennen de taal van de aannemer en denken pragmatisch met u mee.

Tot slot, ook in het geval uw contractspartij niet betaalt, kunnen we voor u proberen de vordering te incasseren.

Contractenrecht algemeen/algemene voorwaarden

In het vastgoed, maar ook daarbuiten worden veel overeenkomsten gesloten. Hiervoor zijn bepaalde spelregels opgenomen in de wet. Deze kunnen specifiek voor een bepaald soort overeenkomst zijn bedoeld, zoals bij aanneming van werk. Daarnaast gelden er ook algemene regels voor alle overeenkomsten. Deze overeenkomsten bevatten vaak ook een verwijzing naar algemene voorwaarden. Veel bedrijven werken met zulke algemene voorwaarden, zeker in de bouw en bij de huur van onroerend goed.

Er is veel jurisprudentie over dit rechtsgebied bekend. Hierover kunnen wij u adviseren en met u proberen een geschil over een bepaling in een overeenkomst of algemene voorwaarden op te lossen. Zo nodig kunnen we voor u een procedure opstarten.

(bouw) Incasso’s

Wanneer uw contractspartij niet betaalt, kunnen we voor u proberen de vordering te incasseren. Het kan dan gaan om een vordering in geld, omdat bijvoorbeeld de opdrachtgever niet of niet op tijd betaalt. Het kan ook gaan om een vordering om de aannemer of onderaannemer zijn of haar werk op tijd te laten uitvoeren. Elke vorm van het vorderen van nakoming van een contract en dan met name contracten in de bouw en overig vastgoed valt hieronder.

Het vorderen van nakoming kan door middel van brieven schrijven/sommeren. Als het nodig is kan dit uiteraard ook door middel van het voeren van een procedure. Dan kan het gaan om een normale procedure bij de Rechtbank of Raad van Arbitrage voor de Bouw. Ook kan het gaan om het leggen van beslag op tegoeden bij een bank of op inventaris en voorraden, of op onroerend goed. Ook in kort geding kunnen we u bijstaan om een vordering te innen indien betaling niet langer op zich kan laten wachten.

Koop onroerend goed

Bij de verkoop of aankoop van onroerend goed (en daarbij kan het gaan om een stuk grond met of zonder een speciale bestemming, een woning of een bedrijf) gelden specifieke regels. Er is vaak een notaris bij betrokken en het Kadaster en de Openbare Registers zijn van belang.

Bij zowel de aan- en verkoop alsook de daadwerkelijke levering bij de notaris of in de fase daarna (niet-nakoming) kunnen wij u adviseren. We hebben een ruime ervaring met deze contracten en de procedures die daaruit voort kunnen vloeien. Er is veel specifieke jurisprudentie op dit gebied. Het kan gaan over een openbare verkoop/veiling of een onderhandse verkoop en ook over de op het onroerend goed rustende rechten en plichten. Denk aan het opheffen of juist leggen van beslagen, erfdienstbaarheden of oudere rechten op levering.

Overheidsaansprakelijkheid

Overheidshandelen kan op tal van manieren schade veroorzaken. Het gevolg hiervan is dat de overheid daarvoor aansprakelijk kan zijn. Daarbij bestaat onderscheid tussen de onrechtmatige overheidsdaad en de rechtmatige overheidsdaad.

Onrechtmatige overheidsdaad

Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de overheid een bouwvergunning voor een bedrijf weigert en de bestuursrechter achteraf oordeelt dat dit niet terecht was. De schade kan dan aanzienlijk zijn. Te denken is aan hogere bouwkosten, maar ook aan gemiste omzet. Ook kan schade ontstaan doordat de overheid onjuiste informatie verstrekt.

Rechtmatige overheidsdaad

Ook rechtmatig handelen van de overheid kan schade veroorzaken. Het bestemmingsplan wijzigt, een weg wordt aangelegd, een spoorlijn wordt aangelegd of een luchthaven wordt uitgebreid. Dit kan leiden tot waardevermindering van een woning of een beperking van gebruiksmogelijkheden. Deze schade komt onder omstandigheden voor vergoeding in aanmerking. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld planschade of nadeelcompensatie.

Ook op dit rechtsgebied hebben wij ruime ervaring. Neem dus met ons contact op wanneer u meent dat de overheid jegens u een wanprestatie heeft gepleegd, of onrechtmatig heeft gehandeld.

Projectontwikkeling

Wij kunnen u vanaf het allereerste idee voor een bepaald project tot de afsluiting van de uitvoering daarvan adviseren. Ook kunnen wij u adviseren ten aanzien van de exploitatie daarvan.

We zijn juist graag in een vroeg stadium betrokken, zodat wij u kunnen helpen met de contractvorming en de onderhandelingen die daarvoor gevoerd worden. Daarbij is met name van belang dat u goed op de hoogte bent van de diverse regelgeving en de diverse procedures met ieder hun eigen termijnen die u moet doorlopen. De tijdsplanning moet immers worden gewaarborgd. Wij kunnen u dit stadium goed adviseren over de risico’s die u loopt bij een vergunningstraject of bestemmingsplanprocedure en u helpen bij de onderhandelingen met de overheid of andere partijen zoals de aannemer. Als er tijdens de ontwikkelingsfase of de uitvoeringsfase problemen of conflicten ontstaan, kunnen wij u daarin bijstaan, eventueel in rechte.

Publiek private samenwerking

Overheden zijn publiekrechtelijke rechtspersonen die net als privaatrechterlijke rechtspersonen en natuurlijke personen contracten sluiten. Vaak staan in overheidscontracten afspraken over de inzet van de publiekrechtelijke bevoegdheden waarover overheden beschikken. Bij het sluiten van dergelijke contracten zijn overheden gebonden aan specifieke regels. Contracten met de overheid wijken dus af van reguliere contracten.

Bij een samenwerking tussen bedrijven en de overheid is het van belang dat u goed let op de rol van de overheid en die specifieke regelgeving. Ook de politiek speelt daarbij vaak een grote rol. Het is van belang om deze publiek private samenwerking goed vast te leggen. Daarbij kunnen wij u helpen. Wij hebben namelijk ruime ervaring opgedaan met het sluiten van dergelijke contracten. Zowel aan de zijde van de overheid als aan de zijde van de projectontwikkelaar of particuliere bouwer.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis