Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Privacyverklaring Opsteen advocaat in vastgoed

Relevante gegevens

Opsteen advocaat in vastgoed verwerkt enkel uw persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons hebt verstrekt. In dat geval gaat het om uw NAW en contactgegevens. Geeft u ons opdracht om voor u aan de slag te gaan, dan slaan wij alle relevante gegevens en documenten op in uw dossier.

Toestemming

Doordat u ons voornoemde informatie hebt verstrekt, geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken. Wij verwerken deze gegevens voor de hierna omschreven doeleinden.

Verwerkingsdoel

Opsteen advocaat in vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het beantwoorden van uw vragen;
  2. De behandeling van uw zaak; en,
  3. Het toezenden van onze nieuwsbrief, mits u zich daarvoor hebt ingeschreven.

Delen met derden

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij:

  • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of,
  • wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

Met derden die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst. Zo zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zijn uw gegevens enkel toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn. En worden uw gegevens alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor wij ze van u hebben verkregen. Bovendien hanteren wij een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze van u hebben verkregen. Hebt u persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan bewaren wij deze 7 jaar vanwege onze wettelijke plicht. Na deze periode verwijderen wij uw gegevens. Bestaat er voor ons een wettelijke plicht om uw gegevens langer te bewaren, dan kan voornoemde termijn worden aangepast.

Uw rechten

U hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Stuur ons in zo’n geval uw verzoek per e-mailbericht aan info@opsteenadvocaat.nl. Dan nemen wij uw verzoek binnen 4 weken in behandeling.

Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij staken dan de verwerking, tenzij er (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan onze website op uw pc, tablet of smartphone worden geplaatst. In zo’n bestand wordt informatie opgeslagen. Op die manier wordt de ene gebruiker van de andere onderscheiden.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Ook daarvan worden cookies op uw apparaten geplaatst. Dat betekent niet dat u persoonlijk te herleiden bent. Uw IP-adres wordt anoniem gemaakt. De gegevens die Google verzamelt worden op een Amerikaanse server opgeslagen. Google werkt volgens de Safe Harbor principes. Daarmee volgt Google de Europese privacyrichtlijn 95/46/EG. Hier vind u het privacybeleid van Google.

Sociale media

Onze berichten kunt u delen via de social media buttons op onze website. Ook zij plaatsen cookies en verzamelen informatie. Hieronder vind u de privacyverklaringen van:

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan geeft u ons toestemming om u onze nieuwsbrief te sturen. Daarbij maken wij gebruik van Mailchimp. Ook Mailchimp plaatst cookies. Hier vind u het privacybeleid van Mailchimp.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Uitschakelen cookies

Via uw browserinstellingen kunt u cookies uitschakelen en verwijderen. 

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met ons via info@opsteenadvocaat.nl.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis