Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

De Wet aanpak woonoverlast: wat levert dit voor u als verhuurder op?

Peter de Haan 19 april 2017 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

Uw huurder veroorzaakt enorme overlast. Hij draait dag en nacht luide muziek. Bovendien maakt hij een enorme puinhoop van de tuin. U bent daarvan op de hoogte. Andere huurders en omwonenden hebben hierover namelijk al meerdere keren bij u geklaagd. De gesprekken met de overlastgever en buurtbemiddeling hebben echter niet tot een oplossing geleid. U wilt actie graag ondernemen. De overlast is echter (nog) niet ernstig genoeg om een ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning te rechtvaardigen. Kunt u dit vanaf 1 juli 2017 aan de burgemeester van uw gemeente overlaten? Is die dan op grond van de Wet aanpak woonoverlast bevoegd om tegen uw huurder op te treden? In dit artikel leggen we u dit graag uit.

Bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing

Op dit moment kan de gemeente óf met een bestuurlijke waarschuwing óf met een woningsluiting opkomen tegen woonoverlast. Eigenlijk hebt u daar niets aan. De waarschuwing is namelijk (te) licht en blijkt vaak geen effectief middel. En woningsluiting heeft weer zo verstrekkende gevolgen, dat dit middel (daarom) niet snel wordt ingezet. Als tussenvorm wordt daarom, met de Wet aanpak woonoverlast een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing geïntroduceerd.

De wetgever heeft de bedoeling om de burgemeester met de gedragsaanwijzing een effectief en meer genuanceerd instrument te geven in de strijd tegen burenoverlast. Met deze maatregel kan de overlastgever worden verplicht om een bepaalde handeling uit te voeren of na te laten. Denk hierbij aan het opleggen van een verbod om luide muziek te draaien of het gebod om de tuin leefbaar te houden. Als ook met deze maatregelen de overlast niet wordt weggenomen, kan de burgemeester alsnog overgaan tot sluiting van de woning.

Om het opleggen van een gedragsaanwijzing mogelijk te maken, wordt met ingang van 1 juli 2017 aan de Gemeentewet een nieuw artikel (artikel 151d) toegevoegd. Vanaf die datum kan de gemeenteraad dan in een verordening vastleggen dat een gebruiker van een woning of erf geen ernstige hinder aan buren mag veroorzaken en dat de burgemeester de bevoegdheid heeft om tegen de overlastpleger op te treden. Of bij burenoverlast een gedragsaanwijzing mag worden opgelegd en wat de reikwijdte daarvan is, zal en kan – afhankelijk van de wensen en behoeften – per gemeente verschillen.

Bij overlast voortaan hulp van de burgemeester?

Pas als bij gemeentelijke verordening is bepaald dat de burgemeester de bevoegdheid heeft om een gedragsaanwijzing op te leggen, wordt per concreet geval onderzocht of de nieuwe bevoegdheid mag worden ingezet. Het opleggen van een bestuursrechtelijke maatregel, is namelijk alleen toegestaan, als de overlast niet op een andere geschikte wijze kan worden tegengegaan.

Of burgemeesters in de praktijk veel van deze nieuwe bevoegdheid gebruik gaan maken, is vooralsnog afwachten. Eerst moet de gemeenteraad die mogelijkheid vastleggen in een verordening. Bovendien hebt u zelf behoorlijk veel mogelijkheden om tegen een overlast-veroorzakende huurder op te treden.  Wij kunnen ons daardoor voorstellen dat burgemeesters liever zien dat u als verhuurder van uw eigen bevoegdheden gebruik maakt. Dat u dus zelf optreedt en dat zij dus pas van hun bevoegdheid gebruik gaan maken als u als verhuurder echt geen mogelijkheden meer hebt om tegen de overlast op te komen.

In dit verband is het goed om nog op te merken, dat u als verhuurder zelf op basis van het huurrecht de mogelijkheid hebt om een gedragsaanwijzing op te (laten) leggen. Dat kan wanneer lichtere interventies niet helpen. Zelfs als (nog) geen sprake is van een ernstige tekortkoming. Als verhuurder kunt u immers optreden tegen tekortkomingen van uw huurder. Van een tekortkoming is in geval van woonoverlast bijvoorbeeld sprake, als uw huurder zich niet als goed huurder gedraagt. Staat uw huurder hier positief tegenover, dan kunnen partijen een gedragsaanwijzing neerleggen in een zogenoemde ‘Laatste Kans Overeenkomst’. Wordt (ook) deze overeenkomst geschonden of blijkt uw huurder niet bereid tot het maken van afspraken? In die gevallen kunt u de rechter verzoeken om een gedragsaanwijzing op te leggen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis