Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

U hebt wateroverlast, omdat de gemeentelijke riolering het water niet aankan. Kunt u de gemeente aansprakelijk stellen?

Peter de Haan 8 maart 2016 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

Vaak liggen percelen van particulieren en bedrijven lager dan de weg. Dit leidt meestal niet tot problemen, omdat u zelf ook bepaalde voorzieningen tegen wateroverlast moet treffen. Wat als u ondanks de door u getroffen maatregelen toch wateroverlast hebt? Omdat het zo ontzettend hard heeft geregend dat dit zelfs op het nieuws geweest is? Kunt u dan de gemeente een verwijt maken? Is de gemeente in dat geval misschien aansprakelijk voor de schade die u hebt geleden? Wij geven op deze vragen antwoord in ons artikel.

Gemeenten hebben de wettelijke (zorg)plicht om voor de inzameling en het transport van afvalwater te zorgen. Ze hebben daarbij een grote beleidsvrijheid en bepalen dus in principe zelf hoe ze deze (zorg)plicht invullen. De Leidraad Riolering van Stichting Rioned geeft ten aanzien daarvan praktische adviezen. In die leidraad staat onder andere vermeld dat het rioleringsstelsel niet berekend hoeft te zijn op extreme neerslag. Regent het harder dan waarop de riolering is ontworpen, dan is sprake van extreme neerslag. Dat kan al snel aan de orde zijn, maar in de rechtspraak is bepaald (Rb Arnhem 15 mei 1997, VR 1999,71) dat als het 2 à 3 keer per jaar zo extreem regent er geen sprake is van overmacht. In dat geval moet de gemeente dus voorzorgsmaatregelen treffen om wateroverlast tegen te gaan.

In een andere zaak heeft de rechter bepaald dat burgers erop mogen vertrouwen dat na een reconstructie van een weg/riolering geen veranderingen plaatsvinden (Rb Middelburg 10 juni 2009, 67489 / KG ZA 09-77 ECLI:NL:RBMID:2009:BJ5625). Ontstaat er na de reconstructie overlast, dan is die overlast aan de gemeente te wijten.

En lager gelegen percelen dan?

Het voorgaande heeft alleen betrekking op de situatie dat de riolering de hevige regenval niet aankan. Hebt u een perceel dat lager dan de weg ligt, dan wordt bijna altijd van u verwacht dat u zelf maatregelen neemt om wateroverlast tegen te gaan. Dit volgt ook uit het Bouwbesluit: zowel nieuwe als bestaande bouwwerken moeten een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater hebben dat dit water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid afgevoerd kan worden. Bij nieuwbouwwoningen worden eisen gesteld. Gedacht moet worden aan de eis om een pomp of een stuwbeveiliging te plaatsen. Vaak worden die echter niet geplaatst. Voor een groot gedeelte is dat de wijten aan de voorlichting. Die kan echt beter ten aanzien van dit onderwerp.

Conclusie

Kortom, alleen als de flinke regelval vaker per jaar voorkomt is er geen sprake van overmacht waarop de gemeente zich kan beroepen. In dat geval is de gemeente verplicht er wat aan te doen. Bij een stijging van extreme weersomstandigheden zijn gemeenten dus wel degelijk verplicht daar iets tegen te doen. Tot het zover is en de gemeente daarvoor als zondebok is aangewezen moet u het echter over u heen laten komen. De eerste keren kan de gemeente zich namelijk op overmacht beroepen. Dit is alleen anders als de gemeente een reconstructie heeft uitgevoerd die een verslechtering geeft. Voor het overige moet u dus zelf voldoende maatregelen nemen. Zeker als u een dijkhuisje koopt, moet u zich bewust zijn van de risico’s.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis