Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

Het toepassingsbereik van de ladder voor duurzame verstedelijking.

Peter de Haan 6 maart 2015 2 minuten Bestuurlijk vastgoed

Op 1 oktober 2012 is de zogenaamde ‘ladder duurzame verstedelijking’ in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit Ruimtelijke Ordening (hierna: ‘Bro’) opgenomen. Over deze ladder hebben wij al eerder een artikel geschreven. Zoals we al eerder uitlegden heeft deze ladder als doel een zorgvuldige belangenafweging en een transparante besluitvorming bij het nemen van ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder. Het wordt steeds duidelijker hoe en wanneer deze ladder in de praktijk wordt toegepast. Is de ladder bijvoorbeeld van toepassing op de aanleg van een verbindingsweg? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) vindt van niet.

Wat speelde er?

De raad van de gemeente Neder-Betuwe had een bestemmingsplan vastgesteld met daarin opgenomen een verbindingsweg tussen een straat en een provinciale weg in de richting van de A15. Tegenstanders voerden aan dat de raad het bestemmingsplan ten onrechte niet had getoetst aan de ladder duurzame verstedelijking. De noodzaak (lees: actuele behoefte) van deze verbindingsweg was niet onderbouwd in de toelichting bij het bestemmingsplan. Dit had volgens de tegenstanders wel gemoeten op grond van artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro.

In deze procedure speelde de vraag of de raad de actuele behoefte had moeten motiveren. Dat was volgens de Afdeling niet het geval. De ladder is namelijk alleen van toepassing op plannen die een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ mogelijk maken. Wat daaronder moet worden verstaan is in artikel 1.1.1, eerste lid onder i, van het Bro uitgewerkt. Het moet gaan om ‘een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’. De vraag die in deze zaak werd gesteld, is of de aanleg van een verbindingsweg als een ‘andere stedelijke voorziening’ kan worden aangemerkt. Dat was volgens de Afdeling niet het geval. Volgens de Afdeling is de verbindingsweg ‘gelet op de omvang en de situering’ geen andere stedelijke voorziening. Aan een toets aan de ladder en de bijbehorende motivering van de behoefte was dus geen sprake.

Conclusie: andere stedelijke ontwikkeling

Deze uitspraak maakt duidelijk dat omvang en situering doorslaggevend zijn voor de eventuele kwalificatie van een weg als een andere stedelijke ontwikkeling. Helaas blijft het daarbij. Een toelichting bij deze criteria ontbreekt namelijk in de uitspraak. Dit terwijl daaraan wel degelijk behoefte bestaat. Immers, in deze zaak was de weg hoofdzakelijk in agrarisch gebied voorzien. Een gebied waar wat ons betreft behoefte bestaat aan zuinig ruimtegebruik. Het betekent wel dat ook deze definitie voorlopig nog niet uitgekristalliseerd is en dat het aan de rechtspraak is om daaraan nadere invulling te geven. We houden u uiteraard op de hoogte.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis