Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

Projectuitvoeringsbesluit: sneller bouwen door gewijzigde Crisis- en herstelwet

Peter de Haan 27 maart 2019 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

U wilt gebruik maken van het projectuitvoeringsbesluit. Dat is namelijk een manier om snel(ler) tot publiekrechtelijke besluitvorming te komen. Tot nu toe kwam uw project echter niet in aanmerking voor het projectuitvoeringsbesluit. Want: of het project was te klein. Of het lukte niet om het project in één keer uit te werken. Of uw project vereiste alsnog een afzonderlijke ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming. Door een wijziging van de Crisis- en herstelwet, zijn deze belemmeringen straks (hoogstwaarschijnlijk) verleden tijd. In dit artikel vertellen wij wat er gaat veranderen.

Het projectuitvoeringsbesluit

In een projectuitvoeringsbesluit worden alle toestemmingen, vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen gecombineerd in één integraal besluit. Dus heeft u voor uw woningbouwproject meer dan alleen een omgevingsvergunning nodig? Of past het bouwproject niet in het geldende bestemmingsplan? Dan is het projectuitvoeringsbesluit een interessant instrument.

Wanneer komt uw project in aanmerking voor een projectuitvoeringsbesluit?

  • u bouwt minimaal 12 en maximaal 1.500 nieuwe woningen met één ontsluitingsweg, of;
  • u bouwt minimaal 12 en maximaal 2.000 nieuwe woningen met  twee ontsluitingswegen, of;
  • uw project is van maatschappelijke betekenis. Bijvoorbeeld, omdat u een onderwijsgebouw, ziekenhuis of een verzorgingstehuis bouwt.

Dat de besluitvorming (tot wel een jaar) wordt versneld, komt doordat tegen het projectuitvoeringsbesluit slechts beroep in één instantie mogelijk is. De besluitvormingsprocedure is daarmee een heel stuk korter dan gebruikelijk.

Belemmeringen huidige vormgeving projectuitvoeringsbesluit

Van het projectuitvoeringsbesluit wordt in de praktijk maar weinig gebruik gemaakt. Dat komt voornamelijk doordat:

  • de gemeenteraad (en dus niet het college van burgemeester en wethouders) bevoegd is om het projectuitvoeringsbesluit te nemen. Gelet op de beperkte vergaderfrequentie van de raad, leidt deze bevoegdheidsverdeling in de praktijk dus snel tot een vertraging in het besluitvormingsproces in plaats van een versnelling;
  • het projectuitvoeringsbesluit alleen kan worden genomen als het project in één keer en volledig is uitgewerkt. Ook een voorwaarde die in de praktijk belemmerend werkt;
  • een besluit dat betrekking heeft op hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming (soortenbescherming) geen onderdeel van het projectuitvoeringsbesluit kan uitmaken. De aanwezigheid van beschermde planten- en/of diersoorten vormt daarmee vaak een belemmering voor de toepassing van het projectuitvoeringsbesluit; 
  • woningbouwprojecten, met name in de wat kleinere kernen, niet altijd omvangrijk genoeg zijn voor de toepassing van een projectuitvoeringsbesluit.

Toekomstige wijzigingen projectuitvoeringsbesluit

Om toepassing van het projectuitvoeringsbesluit te stimuleren, wordt dit instrument nu aantrekkelijker gemaakt. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met de volgende wijzigingen.

Bevoegdheid college van burgemeester en wethouders

De bevoegdheid om een projectuitvoeringsbesluit te nemen, wordt verschoven van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en wethouders. Dat betekent overigens niet, dat de gemeenteraad helemaal geen invloed meer heeft:

  • geldt het projectuitvoeringsbesluit namelijk ook als een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, dan moet de raad nog wel een verklaring van geen bedenkingen afgeven;
  • het projectuitvoeringsbesluit moet bovendien voldoen aan de structuurvisie of het bestemmingsplan, waarmee de gemeenteraad (weliswaar vooraf) een democratisch goedgekeurd kan kader neerzetten.

Aanbrengen van fasering mogelijk

Door de (voorgenomen) aanpassing van de Crisis- en herstelwet, kan er straks meermaals een projectuitvoeringsbesluit worden genomen voor één bepaald project. Dat maakt het mogelijk om een fasering aan te brengen in de toestemmingen die aan het projectuitvoeringsbesluit worden gekoppeld.

Integratie van het besluiten in het kader van de Wet natuurbescherming

Ook ontheffingen of vrijstellingen op grond van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming, kunnen straks bij het projectuitvoeringsbesluit worden betrokken. Wel moet het college van Gedupeerde Staten in dat geval een verklaring van geen bedenkingen afgeven.

Minimumaantal woningen (neerwaarts) bijgesteld naar 5

De Tweede Kamer heeft ten slotte een amendement aangenomen, waardoor het projectuitvoeringsbesluit straks ook kan worden toegepast bij projecten met een minimum van vijf woningen. Daarmee is een minimum van twaalf woningen dus niet meer vereist en komen dus meer projecten voor het projectuitvoeringsbesluit in aanmerking.

Gebruik maken van het projectuitvoeringsbesluit?

Op dit moment moet de Eerste Kamer nog over de gewijzigde Crisis- en herstelwet stemmen (voor de planning zie de site van de Eerste Kamer). Stemt ook de Eerste Kamer hiermee in? Dan gaan de voorgestelde wijzigingen naar verwachting medio 2019 gelden. (Pas) daarna wordt toepassing van het projectuitvoeringsbesluit dus aantrekkelijker. Maar vergis u niet. Ook na een eventuele wetswijziging blijft het belangrijk om met alle betrokken partijen in gesprek te gaan én te blijven. Nog steeds geldt namelijk dat met een breed draagvlak voor uw project veel winst kan worden behaald.

Heeft u vragen over de toepassing van het projectuitvoeringsbesluit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis