Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Ladderrecht: wanneer mag u het perceel van een ander gebruiken?

Remko van den Wildenberg 10 juli 2017 3 minuten Civiel vastgoed

U wilt uw kozijnen opnieuw laten schilderen, maar uw woning staat op de perceelsgrens. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet u dus gebruik maken van het perceel van uw buren. Helaas is de relatie met uw buren niet goed en dus weigeren zij u de toegang tot hun perceel. Omdat u deze werkzaamheden toch moet uitvoeren, kunt u een beroep doen op het zgn. ladderrecht. In dit artikel vertellen wij u graag wat u dan moet weten.

Ladderrecht: de voorwaarden

Het recht om onder bepaalde voorwaarden het perceel van uw buren te gebruiken is neergelegd in artikel 5:56 BW. Dit recht wordt in de praktijk ook wel aangeduid als het ladderrecht of steigerrecht. Anders dan deze benaming wellicht doet vermoeden, heeft dit recht een ruimer bereik dan alleen het gebruik van ladders en steigers. Het recht kan bijvoorbeeld ook van belang zijn bij de aanleg van een bouwweg.

Volgens de wet mag andermans grond alleen worden gebruikt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het gebruik is noodzakelijk.

Gebruik van het perceel van de buren is alleen toegestaan als er geen redelijke alternatieven zijn. Kunt u de werkzaamheden ook vanuit de eigen woning uitvoeren, dan is gebruik van het naburig perceel bijvoorbeeld dus niet toegestaan. Beschikt u niet over een redelijk alternatief, dan moet het gebruik bovendien tot een minimum worden beperkt.

  1. Het gebruik is tijdelijk.

Er mag dus geen sprake zijn van blijvend gebruik door bijvoorbeeld het plaatsen van een permanente steiger.

  1. De buren worden voldoende geïnformeerd over de werkzaamheden.

De buren moeten (bij voorkeur schriftelijk) te worden geïnformeerd over de aard, het tijdstip en de duur van de werkzaamheden. Bij voorkeur ruimschoots op tijd, zodat zij niet met een voldongen feit geconfronteerd worden.

  1. Het gebruik geschiedt tegen schadeloosstelling.

Als bij het gebruik van het andermans perceel schade wordt aangericht, dan moet de gebruiker die schade vergoeden. Maak dus vóórdat het gebruik start foto’s van de huidige situatie. Op die manier kan achteraf eenvoudig worden beoordeeld óf er schade is ontstaan en waaruit die schade bestaat.

Kan gebruik van de grond worden geweigerd?

Soms willen buren geen medewering verlenen. Dat overkwam ook de eiser in het volgende voorbeeld. Een woningeigenaar die het (plat)dak van zijn buurman moest betreden om een lekkage in zijn eigen woning te repareren, voldeed aan de gestelde voorwaarden. Desondanks weigerde de buurman toestemming te verlenen voor gebruik van zijn erf. Hij wilde namelijk eerst zwart op wit hebben dat eventuele schade volledig zou worden hersteld door een aannemer van zijn keuze. Aangezien partijen er onderling niet uitkwamen, vorderde de eiser deze toestemming in kort geding.

De rechter gaf de eisende partij gelijk. Medewerking aan het gebruik van andermans grond kan namelijk alleen worden geweigerd als daarvoor een gewichtige reden bestaat. Daarvan was in dit geval volgens de rechter geen sprake. Niet alleen, omdat artikel 5:56 BW al voorziet in een regeling van schadeloosstelling. Ook omdat de eisende partij er duidelijk belang bij had dat de reparatiewerkzaamheden (snel) zouden worden uitgevoerd. De buurman moest het gebruik van zijn grond dan ook toestaan.

Tip

Weet u dat u binnenkort werkzaamheden moet uitvoeren en dat u daarvoor het perceel van de buren moet betreden? Neem dan op tijd met de buren contact op. Leg hen uit welke werkzaamheden u gaat uitvoeren en vraag hen om toestemming om hun perceel te betreden. Geef daarbij ook aan dat u eventuele schade vergoedt. Dit bent u namelijk verplicht. Leg de door u gemaakte afspraken schriftelijk vast om discussies achteraf zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis