Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

Een kruimelgeval moet je ruim uitleggen.

Peter de Haan 25 juli 2018 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

U bent aannemer en u hebt de opdracht gekregen om een bedrijfspand te herbouwen op het huidige perceel. Het gaat hierbij om een bedrijfspand met 3 verdiepingen met een lessenaarsdak. Het oude pand is een aantal jaren geleden al gesloopt. Volgens het plaatselijk geldende bestemmingsplan rusten op de gronden waarop het project is voorzien de bestemmingen ‘Bedrijf’ en ‘Groen’. Het project is (deels) in strijd met het bestemmingsplan. Een deel van het bedrijfspand wordt namelijk gebouwd op de bestemming ‘Groen’. Daarnaast is het hoogste punt van het lessenaarsdak 15 meter. Dit terwijl de hoogte op grond van de bestemming maximaal 10 meter mag zijn. Voor dit project wilt u een vergunning aanvragen op basis van de kruimelgevallenregeling. Op die manier hoeft u hiervoor niet de uitgebreide procedure te volgen. Maar is hier sprake van een kruimelgeval?

Ruime uitleg kruimelgeval bijbehorend bouwwerk

In haar uitspraak van 25 april 2018 heeft de Raad van State op een rijtje gezet waarom je het ‘kruimelgeval’ voor een bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan heel ruim moet uitleggen. Het ‘kruimelgeval’ voor een ‘bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan’ kunt u in ieder geval op de volgende bouwplannen toepassen:

  • Uitbreiding van een hoofdgebouw.

Op grond van artikel 1 van Bijlage II Bor moet het hoofdgebouw in dit geval wel als zodanig op grond van het bestemmingsplan zijn toegestaan. Een hoofdgebouw is namelijk een gebouw ter verwezenlijking van de bestemming. Een bijgebouw is vervolgens de uitbreiding van dat hoofdgebouw. De Afdeling heeft eerder uitgelegd (ECLI:NL:RVS:2018:963) dat er in dit geval geen sprake is van een hoofdgebouw en er dus ook geen sprake kan zijn van een uitbreiding hiervan.

  • Uitbreiding van een niet-bestaand gebouw.

Is het oorspronkelijke hoofdgebouw gesloot, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Wordt het daarna weer opgebouwd (ter verwezenlijking van de bestemming), maar wordt daarbij de nieuwbouw uitgebreid, dan is er sprake van een bijbehorend bouwwerk. Dit kan dus met de kruimelgevallenregeling vergund worden.

  • Niet op de grond gelegen bijbehorende bouwwerken.

Het bijbehorend bouwwerk hoeft niet ‘op de grond gelegen’ te zijn. De wetgever heeft dit onderdeel namelijk al in 2010 uit de definitie ‘bijbehorend bouwwerk’ gehaald. En dat heeft de wetgever bewust gedaan, omdat die beperking blijkbaar niet gewenst was.  Dit betekent dat sindsdien ook kelders en niet op de begane grond gelegen aan- of uitbouwen tot de categorie bijbehorend bouwwerk horen.

  • Niet alleen planologisch ondergeschikte gevallen.

Ze worden weliswaar nog steeds aangeduid met het begrip ‘kruimelgeval’, maar daarvan is bij de bevoegdheid om ‘af te wijken’ zeker niet altijd sprake van. Kruimelgevallen zijn in de praktijk namelijk geen ‘kruimels’. In haar uitspraak van 26 oktober 2011 heeft de Afdeling overwogen dat uit de tekst van Wabo niet blijkt dat de wetgever heeft beoogd de toepassing van deze bevoegdheid te beperken tot planologisch ondergeschikte gevallen. De toepassing van de kruimelgevallenregeling is slechts beperkt tot de in artikel 4 van Bijlage II Bor genoemde gevallen. Alleen daarin zit de beperking. Het volgens de bestemming ‘te hoge’ lessenaarsdak uit de casus valt hiermee dus binnen de reikwijdte van dit artikel.

  • Mogelijk voor meer dan één bijbehorend bouwwerk per perceel of aanvraag.

Als laatste is dit kruimelgeval niet beperkt tot maar één bijbehorend bouwwerk per perceel of aanvraag.

In de praktijk

Voor de in de inleiding beschreven casus betekent dit dat u voor het bedrijfspand wel degleijk een vergunning op grond van de kruimelgevallenregeling kunt aanvragen. Dit houdt in dat u de voor dit kruimelgeval reguliere procedure mag volgen. Deze is veel sneller en goedkoper van de uitgebreide procedure. Deze procedure kent bovendien een fatale termijn: heeft het College  niet tijdig een besluit genomen, dan is de vergunning verleend.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis