Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Help, ik ben gedagvaard!

Remko van den Wildenberg 27 november 2017 5 minuten Civiel vastgoed

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u schrikt wanneer er een gerechtsdeurwaarder op de stoep staat met een dagvaarding in zijn hand. De deurwaarder reikt deze dagvaarding aan u uit en roept u daarmee op om voor de rechter te verschijnen. Maar waarom? En wat nu? U bent een (juridisch) leek en de dagvaarding staat vol met lastige juridische termen. Hieronder informeren wij u in grote lijnen over de dagvaardingsprocedure. Overigens verdwijnt deze procedure, maar daarover informeren wij u een andere keer.

De oproep

Een dagvaardingsprocedure start door het oproepen van een partij om voor de rechtbank te verschijnen. In dit geval bent u die partij. U wordt in rechte betrokken en wordt dus de gedaagde partij genoemd. Meestal stelt de advocaat van de eiser de dagvaarding op. De deurwaarder zorgt vervolgens voor de uitreiking en ondertekening van die dagvaarding. Op die manier ‘betekent’ de deurwaarder de dagvaarding aan u. Na de betekening stuurt de advocaat (of deurwaarder) de dagvaarding aan de rechtbank en dan is daarmee die zaak bij de rechtbank ‘aangebracht’.

De inhoud

De inhoud van de dagvaarding moet aan verschillende vereisten voldoen. Zo stelt de wet. Zo vindt u in de dagvaarding onder andere terug:

  • de datum van de betekening aan de gedaagde (u dus);
  • de voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eisende partij;
  • naam en adres van de advocaat van de eisende partij;
  • de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder;
  • uw naam en uw woonplaats (gedaagde partij);
  • de datum en tijd van de zitting waarop de rechter de zaak behandelt (rolzitting) en de locatie van de rechtbank waar u moet verschijnen;
  • bepaalde aanzeggingen over de aard van de procedure, de wijze van verschijnen en de kosten van die procedure;
  • wat de eisende partij wil en waarom (eis en gronden);
  • welke bewijzen de eisende partij heeft voor zijn standpunt;
  • wat de eisende partij denkt dat u tegen deze eis gaat aanvoeren.

Indien de eisende partij bewijsstukken heeft die zijn verhaal ondersteunen, dan kan zijn advocaat deze bij de dagvaarding voegen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan correspondentie tussen jullie of overeenkomsten die jullie gesloten hebben. Ook kan hij getuigen vragen een verklaring te schrijven.

Verstek

In de aanzeggingen van de dagvaarding leest u wat de gevolgen zijn van het niet-verschijnen in de procedure. De advocaat van de eiser vraagt de rechter verstek tegen u te verlenen als u niet komt opdagen. Dat houdt meestal in dat de rechter zijn vonnis bepaalt zoals de advocaat van de eiser hem dat verzoekt. De rechter wijst de vordering in zijn geheel toe, tenzij de eis of een deel van de eis onrechtmatig of ongegrond is. Dat komt overigens niet vaak voor. In de regel wordt de vordering dan gewoon toegewezen. Dit vonnis ontvangt de eisende partij dan zo’n twee tot vier weken nadat de zitting is geweest.

Verstek zuiveren

Totdat de rechter zijn vonnis heeft gewezen, kun u uw verstek zuiveren. U moet dan alsnog op de dagvaarding reageren. Wij kunnen u daarbij helpen. Het is namelijk wel raadzaam daarvoor een advocaat in te schakelen.

Verzet

Heeft de rechter zijn vonnis reeds uitgesproken, dan kunt u enkel nog in verzet gaan. U moet de eisende partij dan ‘terug’ dagvaarden. U doorloopt dan in de basis eenzelfde proces als de eiser eerder heeft gedaan. Hiervoor hanteert de rechtbank echter kortere termijnen. Stelt u te laat verzet in, dan kunt u niets meer tegen het vonnis doen. Schakel daarom direct een advocaat in als u een verstekvonnis hebt ontvangen.

Kort geding of bodemprocedure

De soort procedure waarin u bent betrokken heeft invloed op hoe (goed) u zich kunt verweren tegen de eis. Wij kennen twee smaken: het kort geding en de bodemprocedure.

Kort geding

Heeft de eiser een spoedeisend belang, dan wordt u meestal in kort geding gedagvaard. De zitting vindt dan (vaak) op zeer korte termijn plaats; meestal binnen twee tot vier weken. Voorafgaand aan die zitting kunt u een verweerschrift indienen, maar u mag uw verweer niet (enkel) schriftelijk voeren. Zowel u als de eiser moeten ter zitting verschijnen om de standpunten toe te lichten. Aan het einde van die zitting bepaalt de (voorzieningen)rechter de datum waarop hij vonnis wijst. Het komt ook voor dat de rechter direct uitspraak doet. Let wel. De rechter treft bij een vonnis in kort geding alleen voorlopige voorzieningen. Hij is enkel bevoegd om ordemaatregelen voor te schrijven. Hij mag dus geen definitieve uitspraken doen en bijvoorbeeld een huurovereenkomst ontbinden.

Bodemprocedure

De bodemprocedure is de ‘normale’ civiele procedure. Deze procedure start in de regel met een schriftelijke ronde. Verschijnt u in de procedure, dan kunt u de rechter vragen om uitstel te verlenen voor het voeren van verweer. Voor het voeren van verweer kan de rechter uitstel verlenen. De lengte van dat uitstel hangt af van de rechtbank die de kwestie behandelt. Uw verweer dient u schriftelijk in en wordt een conclusie van antwoord genoemd. Wilt u iets terugeisen, omdat u vindt dat de eisende partij bijvoorbeeld ook iets aan u moet betalen, dan kunt u ook een tegeneis opnemen. Dat noemen wij het instellen van een eis in reconventie.

Let op. Zorg dat u de conclusie van antwoord op tijd indient. Bent u hiermee te laat, dan verliest u het recht om het verweer in te dienen. Doorgaans gaat de rechter dan over tot toewijzing van de vordering van de eiser. Tegen het vonnis waarin de rechter deze vordering toewijst kunt u overigens, afhankelijk van de hoogte van de vordering, wel in hoger beroep.

Bij kantonrechtspraak bent u niet verplicht schriftelijk verweer te voeren. Dat is de uitzondering op de regel. U kunt namelijk ook op de zitting verschijnen om daar ter plekke mondeling verweer te voeren. De griffier stelt dan een proces verbaal van uw verweer op. De kantonrechter behandelt civiele zaken tot een bedrag van maximaal € 25.000,00 en onder andere huurzaken.

Eiser staat in zijn recht?

Hebt u bijvoorbeeld onverhoopt een huurachterstand opgebouwd en vordert de eiser de achterstand van u terug? Probeer dan vóór de zitting aan de eis te voldoen. Wellicht kunt u zo voorkomen dat er een zitting plaatsvindt met een veroordeling in de proceskosten.

Kunt u niet direct aan de eis voldoen, maar wilt u de kwestie wel graag oplossen? Dan kunt u proberen een (betalings-)regeling te treffen met de eisende partij. Neem daarvoor contact op met de deurwaarder of de advocaat van de eisende partij. U kunt de eiser dan vragen de dagvaarding in te trekken. Of dat lukt is overigens zeer de vraag. De eiser kan de regeling namelijk laten bevestigen in een vonnis en dat is heel krachtig. Op die manier kan de deurwaarder namelijk het vonnis betekenen en beslag leggen wanneer u de regeling niet nakomt. Maar, wie niet waagt, wie niet wint.

Verspeel uw rechten niet

In de dagvaarding die de deurwaarder aan u heeft betekend staat kort omschreven wat u nu moet doen. Desalniettemin is het raadzaam om zo spoedig mogelijk met een advocaat contact op te nemen. Zij kunnen u precies laten weten wat u wel en niet moet doen en welk verweer u kunt voeren.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis