Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Huurrecht

Appartementsbewoner veroorzaakt overlast

Remko van den Wildenberg 17 november 2021 2 minuten Huurrecht

Appartementsbewoner veroorzaakt overlast in het gebouw

Verenigingen van Eigenaren hebben met grote regelmaat te maken met overlast. Met name oudere appartementencomplexen zijn vrij gehorig waardoor bewoners al snel last hebben van contactgeluiden. Maar ook is sprake van stankoverlast, misdragingen, regelrechte pesterijen, of zelfs bedreiging en geweld.

Huurder die overlast veroorzaakt?

Ontbinding als ultimum remedium

Gemiddeld krijgen de Nederlandse woningcorporaties ca. 18.000 overlastmeldingen per jaar. Het aantal incidenten is toegenomen als gevolg van bezuinigingen en decentralisatie bij de Rijksoverheid, waardoor wonen mensen ‘met een rugzakje’ steeds vaker zelfstandig wonen, in plaats van in bijvoorbeeld een GGZ-instelling, beschermde woonvorm of verzorgingshuis. Indien de situatie voor de medebewoners onverdraaglijk wordt en er sprake is van recidive kan de kantonrechter op verzoek van de verhuurder uiteindelijk overgaan tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Eigenaar die overlast veroorzaakt?

Niet alleen huurders of hun gasten, maar ook eigenaren zelf veroorzaken soms overlast. De positie van een eigenaar van een appartement is vanzelfsprekend een stuk sterker dan die van een huurder, die alleen maar een gebruiksrecht heeft. Maar ook appartementseigenaren hebben zich aan regels te houden.

Deze regels zijn vervat in de splitsingsakte en het daarin opgenomen splitsingsreglement. Bovendien is er vaak een huishoudelijk reglement van toepassing waaraan alle eigenaren gebonden zijn. In het splitsingsreglement zijn algemene normen gegeven. In het meest recente modelreglement (van 2017) is bijvoorbeeld opgenomen:

Een Eigenaar of Gebruiker mag geen onredelijke hinder toebrengen aan de andere Eigenaars en Gebruikers, zoals door het verspreiden van geuren, rook, gassen, trillingen, muziek en andere geluiden. Beroepsmatige erotiek is niet toegestaan. De handel in, productie en teelt van hard- en softdrugs is verboden. Regels ter voorkoming van onredelijke geluidshinder of andere vormen van onredelijke hinder kunnen nader in het Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd

Wat moet er dan in zo’n geval gebeuren?

Na de overlastgevende eigenaar een waarschuwing te hebben gegeven, kan het bestuur van de Vereniging van Eigenaren deze op basis van het splitsingsreglement een dagboete opleggen als hij aan deze waarschuwing geen gevolg heeft gegeven. Soms is een financiële sanctie echter nog niet voldoende om aan de overlast een einde te maken. Indien sprake is van zeer ernstige overlast heeft het bestuur de mogelijkheid om een eigenaar het gebruik van zijn privé-gedeelte en van de algemene ruimtes te ontzeggen. In de praktijk zal het bestuur van de VvE nog wel een gerechtelijke procedure moeten voeren om een ontruiming af te kunnen dwingen. Een deurwaarder zal namelijk niet op basis van een contractuele bepaling overgaan tot de ontruiming van een appartement. Indien het bestuur met een stevig dossier in de hand kan aantonen dat de bepalingen in het splitsingsreglement  grovelijk zijn overtreden, dan is de kans reëel dat het bestuur de rechter in haar vorderingen zal meekrijgen.

Indien een huurder overlast veroorzaakt in het gebouw, kan de huur desnoods ontbonden worden. De positie van een overlastgevende appartementseigenaar is een stuk sterker. Met de bepalingen uit de modelreglement is echter ook diens positie zeker niet onaantastbaar.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis