Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Een bestuursorgaan in gebreke stellen? Doe het goed!

Peter de Haan 17 november 2014 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

Sinds een aantal jaren kennen we de Wet dwangsom. Deze wet is bedoeld als stok achter de deur om besluiten tijdig te nemen. Sinds de invoering van deze wet wordt van deze mogelijkheid steeds meer gebruik gemaakt. Er zijn zelfs adviesbureaus die hieraan al een ‘goede boterham hebben verdiend’. Het was namelijk eenvoudig scoren.

De regeling
De Wet dwangsom is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht en wel in artikel 4:17 e.v. Neemt een bestuursorgaan niet op tijd een besluit, dan kunt u het bestuursorgaan in gebreke stellen. Het bestuursorgaan heeft dan veertien dagen de tijd om het besluit alsnog te nemen. Volgt er ook dan geen besluit, dan verbeurt het bestuursorgaan een dwangsom. Die dwangsom is het bestuursorgaan dan verschuldigd voor elke dag dat het in gebreke is. Dit is geregeld in artikel 4:17, eerste lid, Awb.

De hoogte van de dwangsom is ook in de wet geregeld. De eerste veertien dagen bedraagt deze € 20,00 per dag. De daaropvolgende veertien dagen € 30,00 per dag en de overige dagen € 40,00 per dag. In totaal kan een bestuursorgaan over 42 dagen een dwangsom verschuldigd zijn. Als u geluk hebt, kunt u dus een bedrag van maximaal € 1.260,00 cashen. Dat is lekker verdienen aan een ‘stil zittend bestuursorgaan’.

Vormvrij? Echt?
Een ingebrekestelling is in beginsel vormvrij. Maar is dat nog echt zo?

Nee. Dat is dus niet (meer) zo. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan van een ingebrekestelling in de zin van de Awb alleen sprake zijn als voldoende duidelijk is op welk besluit zij betrekking heeft. (Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 22 oktober 2014, zaaknummer 201401184/1/A3.)

In deze uitspraak had de appellant de Minister van Veiligheid en Justitie in gebreke gesteld in de volgende bewoordingen: ‘Bij brief van 29 maart 2013 zond ik u in opgemeld dossier namens de heer te een bezwaarschrift (zie de bijlage). De beslistermijn is verstreken, ik stel u in gebreke en verzoek u uw besluit zo spoedig mogelijk te nemen. Ik zie ter zake niet af van het recht te worden gehoord.’

De brief was niet voorzien van de datum en het kenmerk van het betreffende besluit. Enkel een kenmerk van de appellant zelf. Dit zou op zichzelf niet eens zo’n groot probleem hebben hoeven zijn. Echter, deze appellant had ten tijde van deze brief ongeveer tien andere verzoeken dan wel bezwaarschriften bij de minister ingediend. Omdat uit de ingebrekestelling niet duidelijk naar voren kwam op welk van de verzoeken danwel bezwaarschriften de ingebrekestelling zag, was de Raad van State van oordeel dat appellant geen aanspraak kon maken op de verbeurde dwangsom. Het was voor de Minister namelijk niet duidelijk en ondubbelzinnig waarop de ingebrekestelling zag.

Conclusie
Hebt u te maken met een stilzittend bestuursorgaan, stel het bestuursorgaan dan op de juiste wijze in gebreke. Het lijkt vanzelfsprekend, maar maak op ondubbelzinnige wijze duidelijk waarop de ingebrekestelling ziet.

Meer weten?
Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, kunt u met ons contact opnemen via info@vastgoedadvocaten.nl. U kunt ook bellen naar 0413 – 787 147. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het bestuursrecht en alles wat daarmee samenhangt.

Interessant?
Als u dit artikel interessant vindt, dan waarderen we het zeer als u de moeite wilt nemen om dit artikel te delen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis